هتل‌های نزدیک به سفارت کانادا در استانبول

هتل‌های نزدیک VAC کانادا
هتل‌های نزدیک به سفارت کانادا در استانبول

ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﻈﻢ و ﻗﻮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮو در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺻﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری در ﺳﻔﺎرت ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ در ﻫﺘﻠﯽ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﮐﺎﻧﺎدا در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰای ﮐﺎﻧﺎدا، ﺣﺘﻤﺄ ﺳﻮاﻻت زﯾﺎدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری وﺟﻮد دارد. ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را حتما بخوانید!

ﻫﺘﻞ‌ﻫﺎی ۳ ﺳﺘﺎره ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﮐﺎﻧﺎدا در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل

levent hotel

ﻫﺘﻞ ۳ ﺳﺘﺎره Levent : در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻮﻧﺖ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻗﺮار دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﮐﺎﻧﺎدا اﺳﺖ، ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺎده  روی ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮﺳﯿﺪ.

اﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت، ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺰرگ و ﻣﺠﻬﺰ Kanyon ، اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو و ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آﺗﺎﺗﻮرک ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ، اﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﺳﻪ ﺳﺘﺎره دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﻣﺎﻧﻨﺪ: اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺮﭘﺮوﺷﯿﺪه ، ﺳﻮﻧﺎ ، ﺣﻤﺎم ﺗﺮﮐﯽ ، ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺪﻧﺴﺎزی ، اﺗﺎق ﻫﺎی وﺳﯿﻊ ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻮا ، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ال ﺳﯽ دی ، Wi-Fi راﯾﮕﺎن ، ﮐﻒ ﭘﺎرﮐﺖ ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ، ﻣﯿﺰ ﮐﺎر و ﻟﭗ ﺗﺎپ اﺳﺖ.

ﻫﺘﻞ ۳ ﺳﺘﺎره Neva Flats

ﻫﺘﻞ ۳ ﺳﺘﺎره Grand Papirus 

ﻫﺘﻞ ۳ ﺳﺘﺎره Grand Hisar 

ﻫﺘﻞ‌ﻫﺎی ۴ ﺳﺘﺎره ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﮐﺎﻧﺎدا در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل

Park dedeman levent hotel

ﻫﺘﻞ ۴ ﺳﺘﺎره Park dedeman levent: در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺠﺎری اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺷﺶ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺎده روی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﮐﺎﻧﺎدا رﺳﯿﺪ. ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﭼﻬﺎر ﺳﺘﺎره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺘﺮوﺳﯿﺘﯽ و ﮐﺎﻧﯿﻮن ، اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو ، ﻓﺮودﮔﺎه آﺗﺎﺗﻮرک و ﻓﺮودﮔﺎه اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ، ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺗﺎقﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﺘﻞ دارای دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﺷﯿﮏ و ﻣﺪرن ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﻮازم در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻫﺘﻞ ﭘﺎرک ددﻣﺎن ﻟﻮﻧﺖ دارای اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ: وای ﻓﺎی راﯾﮕﺎن ، دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻮا ، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ، ﺗﻠﻔﻦ ، ﺻﻨﺪوق اﻣﺎﻧﺎت ، ﺗﺮﻧﺴﻔﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ ، ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ ، اﺗﻮ ، ﻣﯿﺰ ﮐﺎر ، ﭼﺎی ﺳﺎز و ﻗﻬﻮه ﺳﺎز و دارای رﺳﺘﻮران ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻏﺬا ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

ﻫﺘﻞ ۴ ﺳﺘﺎره Cartoon Hotel

ﻫﺘﻞ ۴ ﺳﺘﺎره Istanbul Dora Hotel

ﻫﺘﻞ ۴ ﺳﺘﺎره Konak Hotel Istanbul

ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰای ﮐﺎﻧﺎدا، ﺣﺘﻤﺄ ﺳﻮاﻻت زﯾﺎدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اخذ ویزای توریستی کانادا وﺟﻮد دارد. ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را حتما بخوانید!

ﻫﺘﻞﻫﺎی ۵ ﺳﺘﺎره ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﮐﺎﻧﺎدا در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل

Movenpick hotel

ﻫﺘﻞ ۵ ﺳﺘﺎره Movenpick:  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟِﻮِﻧﺖ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو، ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻧﯿﻮن و ﻓﺮودﮔﺎه اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﺘﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎره Movenpick ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﮐﺎﻧﺎدا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ۱۰ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ ﻫﺘﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد. 

اﯾﻦ ﻫﺘﻞ دارای ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻟﻮﮐﺲ و ﻣﺪرن ﺑﻮده ﮐﻪ دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﻣﺎﻧﻨﺪ: اﺳﺘﺨﺮ، ﺳﻮﻧﺎ و ﻣﺎﺳﺎژ، رﺳﺘﻮران ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ای، ﺳﻮﯾﯿﺴﯽ و ﺗﺮﮐﯽ، Wi-Fi راﯾﮕﺎن، دارای اﺗﺎق ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﺷﯿﮏ، ﺑﺎﻟﮑﻮن ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، دارای اﻣﮑﺎن ﻣﯿﻞ ﮐﺮدن ﻏﺬا در ﺗﺮاس ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.

ﻫﺘﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎره ﻣﻮون ﭘﯿﮏ از ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ و ﻻﮐﭽﺮی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺎدی اﺳﺖ.
ﻫﺘﻞ ۵ ﺳﺘﺎره  Grand cevahir:  در ۳٫۸ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﯿﺪان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺮار دارد،ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ ۱۰ اﻟﯽ ۱۵ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﯾﺎ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﮐﺎﻧﺎدا رﺳﯿﺪ.

اﯾﻦ ﻫﺘﻞ دارای اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه، ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ، ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ، ﺗﺮدﻣﯿﻞ و وزﻧﻪ ﻫﺎی راﯾﮕﺎن دارد. در اﯾﻦ ﻫﺘﻞ اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺎرش اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺗﺮﮐﯽ، ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﻨﮏ و ﺗﺎزه در رﺳﺘﻮران ﻣﻬﯿﺎ اﺳﺖ. ﻓﺮودﮔﺎه اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﻨﻬﺎ ۴۶ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ، ﻓﺮودﮔﺎه آﺗﺎﺗﻮرک ﺣﺪود ۱۸ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ Cevahi ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﻫﺘﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.

اﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎره ﮐﻪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺘﻞ‌ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد،دارای اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ: دارای اﺗﺎق ﻫﺎی ﺷﯿﮏ و ﻣﺪرن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻟﮑﻦ ، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺨﺖ ، وای ﻓﺎی راﯾﮕﺎن ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻮا ، ﮐﺎﻧﺎﭘﻪ‌ﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ و ﻣﺠﻠﻞ ، ﻣﯿﺰ ﮐﺎر ، دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺘﻮران ﺳﻠﻄﺎن و ﮐﺎﻓﻪ ﯾﻠﮑﺎن ﺑﺮای ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن وﺟﻮد دارد.

ﻫﺘﻞ ۵ ﺳﺘﺎره Wyndham grand Istanbul levent:  در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮﯾﻮک دره  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎره در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺘﻞ‌ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻗﺒﻠﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺳﻔﺎرت ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ۱۰ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺎده روی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﯿﺪ. اﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ، ﻓﺮودﮔﺎه آﺗﺎﺗﻮرک، ﻓﺮودﮔﺎه اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو را ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ. 

اﯾﻦ ﻫﺘﻞ از ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ، اﺳﺘﺨﺮ، ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮای ورزﺷﮑﺎران ، ﺳﻮﻧﺎ ، ﺣﻤﺎم ﺗﺮﮐﯽ ، ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺪﻧﺴﺎزی ، اﺗﺎق ﻫﺎی ﺷﯿﮏ و ﻣﺪرن ، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ، دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻮا، وای ﻓﺎی راﯾﮕﺎن، ﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎر ، ﻣﯿﺰ ﮐﺎر و در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺳﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﺘﻞ وﯾﻨﺪﻫﺎم ﮔﺮﻧﺪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻟﻮﻧﺖ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﻦ ﻫﺘﻞ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و آﭘﺸﻦ ﻫﺎی آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا