انگشت نگاری کانادا

راهنمای جامع و کاربردی
انگشت نگاری ویزای کانادا

اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری وﯾﺰای ﮐﺎﻧﺎدا چیست؟

ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺧﺪ وﯾﺰای ﮐﺎﻧﺎدا اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری ویزای کانادا ﯾﺎ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻔﺎرت ﮐﺎﻧﺎدا اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.  از ﺳﺎل ۲۰۱۳ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎﻧﺎدا ، اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن  ﺻﺪور وﯾﺰای ﮐﺎﻧﺎدا اﻟﺰاﻣﯽ ﺷﺪ. ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری، درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور وﯾﺰای ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ. وزﯾﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮای ﺑﺎﻻﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻧﺎدا و وارد ﻧﺸﺪن اﻓﺮاد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺎﻫﺶ ورود ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر، اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری را ﺟﺰء ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺪور وﯾﺰای ﮐﺎﻧﺎدا ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺳﻔﺎرت ﮐﺎﻧﺎدا در اﯾﺮان ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﻓﺎﺗﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﭼﻨﺪ روش ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای وﯾﺰای ﮐﺎﻧﺎدا اﻗﺪام ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﻼﯾﻦ وﯾﺰای ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﻮل ﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺎد. در زﻣﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری ﻫﯿﭻ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰای ﮐﺎﻧﺎدا، ﺣﺘﻤﺄ ﺳﻮاﻻت زﯾﺎدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری وﺟﻮد دارد. ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری ﮐﺎﻧﺎدا

 • ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻨﻬﺎ ۳۰ روز ﻓﺮﺻﺖ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری ﯾﺎ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎدا اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ،ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻨﺴﻞ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺮدود اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 • اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا را دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری در دﻓﺎﺗﺮ VAC ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
 • اﮔﺮ ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ روی اﻧﮕﺸﺖ ﯾﺎ ﺻﻮرت ﺧﻮد دارﯾﺪ؛ ﻗﺒﻞ از اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
 • ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری وﯾﺰای ﮐﺎﻧﺎدا ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺪارک ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ اراﺋﻪ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﭘﺲ از
 • درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی از ﺳﻮی ﺳﻔﺎرت ﮐﺎﻧﺎدا ارﺳﺎل ﺷﺪه ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ. اﮔﺮ اﻧﮕﺸﺘﺘﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺮﻣﯿﻢ آن، از اﻧﺠﺎم
 • اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری دوری ﮐﻨﯿﺪ. اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰای ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد. دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد اﻃﻤﯿﻨﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺟﺎﯾﯽ اﻣﻦ ذﺧﯿﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎدا اﻓﺮاد ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﻔﺎرت ﮐﺎﻧﺎدا ﻗﺮار
 • داده اﯾﺪ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی درﺧﻮاﺳﺖ وﯾﺰا ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﮐﺎﻧﺎدا در ﺗﺮﮐﯿﻪ آﻧﮑﺎرا( ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ
 • ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
 •  اﮔﺮﭼﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری ﺑﺮای وﯾﺰای ﮐﺎﻧﺎدا روﻧﺪی اﺟﺒﺎری اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻮارد ﺧﺎص و ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺧﺎص ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰای ﮐﺎﻧﺎدا، ﺣﺘﻤﺄ ﺳﻮاﻻت زﯾﺎدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اخذ ویزای توریستی کانادا وﺟﻮد دارد. ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را حتما بخوانید!

ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از اﻧﺠﺎم اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻌﺎﻓﻨﺪ؟

 • 1. اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ وﯾﺰا، ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ دوﺑﺎره اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ.
  2. دارﻧﺪﮔﺎن وﯾﺰای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﮐﻢ ﺗﺮ از ۴۸ ﺳﺎﻋﺖ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 • 3. اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﮐﺎﻧﺎدا را دارﻧﺪ
 • 4. دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﮐﺎﻧﺎدا
 • 5. دﯾﭙﻠﻤﺎت ﻫﺎ و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ 
 • 6. اﻓﺮادی ﮐﻪ وﯾﺰای ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ  دارﻧﺪ
 • 7. اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی ۸۰ ﺳﺎل و ﮐﻤﺘﺮ از۱۴  ﺳﺎل

ﻧﺤﻮه ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻗﺖ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری ﮐﺎﻧﺎدا

ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻗﺖ ﺳﻔﺎرت ﮐﺎﻧﺎدا ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﺸﺮو ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺳﻌﺎدت اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺷﻤﺎ ، وﻗﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﮔﺮﻓﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻗﺖ ﺳﻔﺎرت ﮐﺎﻧﺎدا ﺟﺰو ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﺸﺮو ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺳﻌﺎدت ﺑﺮای اﺧﺬ وﯾﺰای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺼﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ وﯾﺰا ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وﯾﺰای اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﯾﺰا را ﺑﺼﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.

ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری وﯾﺰای ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻢ؟

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺳﻔﺎرت ﮐﺎﻧﺎدا در اﯾﺮان، ﻫﻢ وﻃﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری وﯾﺰای ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﻓﺎﺗﺮ VAC (ﺳﻔﺎرت ﮐﺎﻧﺎدا) در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺜﻞ ؛ ﺗﺮﮐﯿﻪ ، ارﻣﻨﺴﺘﺎن ، اﻣﺎرات و… ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری ﮐﺎﻧﺎدا

اﮔﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰا و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری ، درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ، در زﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ VAC ﺑﺎﯾﺪ رﺳﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ وﯾﺰا را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺻﻞ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺪارک ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻏﺬی اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﻓﺎﺗﺮ VAC ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺪت زﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری وﯾﺰای ﮐﺎﻧﺎدا

اﮔﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰای ﮐﺎﻧﺎدا، اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺗﺎ ۱۰ ﺳﺎل ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﺒﺘﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﮐﺎﻧﺎدا اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری را دوﺑﺎره از اول اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا