ترجمه رسمی مدارک

برای اخذ ویزا
ترجمه رسمی مدارک برای ویزا

ترجمه ﻣﺪارک

آﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ترجمه رسمی مدارک برای ویزا ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ داراﻟﺘﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺪارک ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ داراﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺑﺼﻮرت رﺳﻤﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ، ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﺪﺗﯽ اﻋﺘﺒﺎر داﺷﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ ،داﻧﺸﮕﺎه‌ﻫﺎ ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ؟ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ را ﺑﺎﯾﺪ از داراﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﯾﺎ ﺳﻔﺎرت؟

ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺪارک

ﻫﺮ ﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺪرﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻞ ﯾﺎ ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﻣﺪرک ﻫﻤﺮاه ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻧﻬﺎ ارﺳﺎل ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ وﻟﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪی ﮐﻪ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دارﻧﺪ، ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﺖ.

نکات مهم در ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ مدارک

ﻣﺪت زﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪارک
ﻣﻬﺮﻫﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن وزارت ﻋﻠﻮم ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و دادﮔﺴﺘﺮی
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪارک ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر داراﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﺪ، از ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺮﻫﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪ وزرات اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و دادﮔﺴﺘﺮی دارﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻬﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﺜﻼ وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﯾﺎ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن( ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ،ﻣﺪارک ﺧﻮد را ﻣﺠﺪدا ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺮ دو ﺳﺎل، ﻣﻬﺮﻫﺎی رﺳﻤﯽ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی و وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻋﻮض ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ از ﻣﺪت ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪارک ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺠﺪد و ﺗﺎﯾﯿﺪ دوﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺣﺘﻤﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ. 

ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪارک ﺷﻤﺎ، ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺪور وﯾﺰا و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻨﺪ.

در ﮐﻨﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ داراﻟﺘﺮﺟﻤﻪ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ، ﻣﺪت زﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻣﺪت زﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪارک ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارد ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪرک ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه( ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

تقسیم بندی ترجمه مدارک

 • ﻣﺪارک دارای ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺰﻧﻤﺮات، ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
 • ﻣﺪارک دارای ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ، ﺳﻨﺪ ازدواج، ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و…
 • ﻣﺪارک دارای ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ

ﻟﺬا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪارک دارای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در زﻣﺎن اراﺋﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎ ارﺳﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ داراﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺪارک ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ، ﺣﺘﻤﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﻔﺎرت و ﯾﺎ داراﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

نکات مهم در زمان ترجمه ﻣﺪارک

 1. ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک وزرات اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و دادﮔﺴﺘﺮی ﮐﺸﻮرﻣﺎن، در روزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 2. ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد.
 3. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ، ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ از ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺪارک را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ.
 4. ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺣﺪود ۲ ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۳ ﻣﺎه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
 5. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ در داراﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ، ﻧﺮخ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ.
 6. ﺑﺮﺧﯽ اﺳﻨﺎد و ﯾﺎ ﻣﺪارک ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪرک ﻣﻮﻗﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ(
 7. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺪارک و ﯾﺎ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در ﻣﺤﻀﺮﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 8. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺾ اﺣﺘﯿﺎط در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از ﻫﺮ ﻣﺪرک و ﺳﻨﺪ دو ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻮﺳﻂ داراﻟﺘﺮﺟﻪ، ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮد.
  ﻣﻮﺟﻮدی ﯾﺎ ﮔﺮدش ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و در اﯾﻨﺼﻮرت ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
 9. ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ داراﻟﺘﺮﺟﻤﻪ‌ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا