راهنمای جامع ویزای توریستی کانادا

ویزای توریستی کانادا
ویزای توریستی کانادا

ویزای توریستی کانادا، جز معدود ویزاهای توریستی است که برای ایرانیان با اعتبار پنج ساله و به صورت چندبار ورود (مالتی) صادر می‌شود. با توجه به قوانین جدید اقامت و مهاجرت کانادا، ایرانیان با گرفتن ویزای توریستی کانادا اجازه کار آزاد و اقامت طولانی مدت در این کشور را خواهند داشت. به همین دلیل اخیرا این ویزا به یکی از راه های محبوب برای سفر به کانادا تبدیل شده است.

در این مقاله قصد داریم یک راهنمای کامل درباره مراحل اخذ ویزای توریستی کانادا و شرایط آن ارائه دهیم. در این نوشته موارد زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت :

ویزای توریستی کانادا چیست؟

ویزای توریستی مالتیپل کانادا

ویزای توریستی کانادا (visitor visa) یا ویزای اقامت موقت کانادا یک سند رسمی است که از جانب دولت کانادا صادر شده و به پاسپورت شما چسبانده می‌شود. این سند نشان می‌دهد که شما شرایط لازم برای ورود به کشور کانادا احراز کرده‌اید.

قبلا هدف از دریافت ویزای توریستی کانادا برای ایرانیان، اقامت کوتاه مدت در این کشور، ملاقات با خانواده یا گردشگری بود. اما همانطور که در ابتدای مقاله هم گفتیم، اخیرا دولت کانادا قوانین جدیدی برای مهاجرت و اقامت ایرانیان ایجاد کرده است.

طبق قوانین جدید، ایرانیانی که ویزای توریستی کانادا دارند، اجازه اقامت بلند مدت در این کشور را دارند و از اجازه کار آزاد نیز بهره مند خواهند شد. به همین دلیل اخذ ویزا توریستی کانادا برای ایرانیان جذاب‌تر شده است.

مدت اعتبار ویزای توریستی کانادا

ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺧﺪ وﯾﺰای ﮐﺎﻧﺎدا اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری ﯾﺎ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻔﺎرت ﮐﺎﻧﺎدا اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.  از ﺳﺎل ۲۰۱۳ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎﻧﺎدا ، اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن  ﺻﺪور وﯾﺰای ﮐﺎﻧﺎدا اﻟﺰاﻣﯽ ﺷﺪ. ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری ، درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور وﯾﺰای ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ.

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺳﻔﺎرت ﮐﺎﻧﺎدا در اﯾﺮان ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﻓﺎﺗﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﭼﻨﺪ روش ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای وﯾﺰای ﮐﺎﻧﺎدا اﻗﺪام ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻼﯾﻦ وﯾﺰای ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﻮل ﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺎد.

در زﻣﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری ﻫﯿﭻ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

انگشت نگاری ویزای توریستی کانادا

ویزاهای توریستی کانادا با مدت اعتبار 10 ساله و به صورت چندبار ورود صادر می‌شود. البته باید این نکته را بدانید که مدت اعتبار ویزا نمی‌تواند بیشتر از مدت اعتبار پاسپورت شما باشد، بنابراین مدت اعتبار ویزایی که بر روی پاسپورت شما چسبانده می‌شود، به اندازه مدت اعتبار پاسپورت شماست.

به طور مثال اگر 4 سال از مدت زمان اعتبار پاسپورت شما باقی مانده باشد، ویزای توریستی کانادا با اعتبار 4 سال برای شما صادر خواهد شد. از آنجا که اعتبار پاسپورت ایران 5 ساله است، ویزای توریستی کانادا در ایران با نام ویزای 5 ساله کانادا نیز شناخته می‌شود.

ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰای ﮐﺎﻧﺎدا، ﺣﺘﻤﺄ ﺳﻮاﻻت زﯾﺎدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری وﺟﻮد دارد. ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را حتما بخوانید!

مدت زمان اقامت در کانادا با ویزای توریستی

با اجرای قوانین جدید، شرایط اقامت ایرانیان با ویزای توریستی کانادا نسبت به اتباع سایر کشورها متفاوت شده است. ایرانیان با ویزای توریستی کانادا می‌توانند به مدت طولانی در کانادا اقامت داشته باشند. (حتی امکان اقامت تا 5 سال و بیشتر هم وجود دارد.)

این در صورتی است که گردشگران کشورهای دیگر می‌توانند با ویزای توریستی کانادا تا 6 ماه در کانادا اقامت داشته باشند. در واقع هنگامی که وارد کشور می‌شوند، مامور مرزی می‌تواند اجازه اقامت بیشتر یا کمتر از 6 ماه را صادر کند.

در واقع مامور مرزی زمان خروج از کشور را بر روی پاسپورت دارنده ویزا درج می‌کند یا ممکن است به شما سندی داده شود که  Visitor record نام دارد و زمان خروج دارنده ویزا بر روی آن ثبت شده است

اگر مهر زمان خروج بر روی پاسپورت درج نشود، فقط این افراد می‌توانند 6 ماه پس از زمان ورود و یا فقط تا زمان منقضی شدن پاسپورت در کانادا اقامت داشته باشند.

تمکن مالی برای ویزای توریستی کانادا

باید افسر پرونده را قانع کنید که از تمکن مالی کافی برخوردار هستید و سربار دولت کانادا نخواهید شد. مدارکی را که می‌توانید برای تمکن مالی ارائه  دهید، در ادامه مقاله توضیح داده خواهد شد. اما رعایت چند نکته زیر در هنگام ارائه تمکن مالی ویزای توریستی کانادا ضروری است :

 • میزان تمکن مالی باید با سن شما تناسب داشته باشد.
 • میزان تمکن مالی باید با شغل شما متناسب باشد.
 • برای ویزای توریستی کانادا، نمی‌توانید از ارائه حساب های پدر و مادر برای اثبات تمکن مالی استفاده کنید.
 • تمام مدارک و حساب ها باید به اسم خودتان باشد.

اهمیت شغل در دریافت ویزای توریستی کانادا

داشتن شغل مناسب اهمیت بسیار زیادی در گرفتن ویزای توریستی کانادا دارد. اگر پرستار، آتش نشان، پزشک، صاحب جواز کسب و یا مدیر یک شرکت فعال هستید، شانس بالایی برای دریافت ویزای توریستی کانادا خواهید داشت.

اینکه آیا شغل شما برای گرفتن ویزا مناسب است، توسط کارشناسان پیشرو مهاجر سعادت به شما گفته می‌شود. فقط کافی است با کارشناسان پیشرو مهاجر سعادت مشورت کنید. اهمیت شغل برای دریافت ویزای توریستی به قدری بالاست، که امکان اخذ ویزای توریستی کانادا بدون دعوت نامه و سابقه سفر را برای شما امکان پذیر می‌کند.

پیشنهاد می‌کنیم که مقاله ویزای توریستی کانادا بدون دعوت نامه را بخوانید!

اهمیت دعوت نامه در گرفتن ویزای توریستی کانادا

اگر اقوام یا دوستان شما در کانادا هستند، گرفتن دعوت نامه از آن‌ها می‌تواند شانس شما را برای دریافت ویزا بالاتر ببرد. اهمیت این موضوع وقتی که مدارک کافی برای اثبات تمکن مالی ندارید، بیشتر است. چرا که آن‌ها می‌توانند حمایت مالی از شما را برعهده بگیرند.

اهمیت سابقه سفر در اخذ ویزای توریستی کانادا

داشتن سابقه سفر مفید یعنی سفر به کشورهای حوزه شنگن، انگلیس، تایلند، هند، بلغارستان و … می‌تواند شانس شما را برای گرفتن ویزای توریستی کانادا بالا ببرد. البته به آن معنا نیست که سایر سفرهای خارجی مثل سفر به ترکیه یا دبی تاثیری ندارند ، سفرهای به کشورهای بدون ویزا نیز امتیاز مثبتی برای شما محسوب می‌شود ، ولی در کل اگر به کشورهایی سفر کرده باشید که نیاز به پروسه اخذ ویزا دارند، شانس شما بالاتر خواهد بود.

شرایط سنی ویزای توریستی کانادا

اگر به عنوان متقاضی اصلی برای ویزای توریستی کانادا اقدام می‌کنید، باید شرایط سنی مناسب با تمکن مالی خود داشته باشید. از نظر افسر مهاجرت، یک شخص بسیار جوان با یک شغل عادی نمی‌تواند تمکن مالی بالایی داشته باشد.

به همین دلیل اگر سن پایینی دارید و شغلتان عادی است، بهتر است به دنبال اخذ ویزای تحصیلی کانادا بروید. اینکه چه سنی برای گرفتن ویزای توریستی کانادا مناسب است، در مشاوره به شما گفته می‌شود.

افراد واجد شرایط برای دریافت ویزای توریستی کانادا

تماس با ما

توصیه می‌کنیم که برای سنجش شرایط خود و تعیین شانس دریافت ویزای توریستی کانادا از مشاوره با کارشناسان پیشرو مهاجر سعادت استفاده کنید. به این منظور می‌توانید از طریق شماره تلفن 02145421 با کارشناسان ما تماس بگیرید.

مدارک موردنیاز ویزای توریستی کانادا

 • اصل پاسپورت متقاضی با حداقل 6 ماه اعتبار به انضمام کلیه پاسپورت های قدیم
 • یک قطعه عکس 3.5 * 4.5 رنگی با زمینه سفید(عکس پاسپورت و ویزاهای قبلی قابل قبول نمیباشد.)
 • ترجمه شناسنامه و کارت ملی
 • ترجمه سند ازدواج در صورت هم سفر بودن با همسر
 • ترجمه گواهی اشتغال به تحصیل در صورت همراهی فرزندان
 • تکمیل فرم اطلاعات فردی و خانوادگی برای هر یک از متقاضیان بصورت جداگانه
 • ترجمه اسناد ملکی (اسناد ملکی میتواند شامل کلیه سندهایی از جمله ملک ، زمین ، باغ یا مغازه باشد.)
 • مدارک مالی شامل نامه تمکن بانک به زبان انگلیسی با مهر بانک (حساب کوتاه مدت یا جاری)(با درج ارز دلاری یا یورویی) به همراه گردش 6 ماهه حساب که نشان دهنده میزان درآمد ماهیانه متقاضی باشد. در صورتی که گواهی سپرده بلند مدت ، گواهی خرید سهام یا اوراق بهادار یا اجاره نامه دارید نیز ارائه دهید.(مدت اعتبار نامه تمکن مالی و ریز پرینت 6 ماهه حساب حداکثر یک ماه است.)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا