مراکز خرید لوکس استانبول

آشنایی با مراکز خرید لوکس در استانبول
آشنایی با مراکز خرید لوکس در استانبول

در این مقاله مراکز خرید لوکس و مهم استانبول را بررسی میکنیم.

ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل از جمله مقاصدی است که به واسطه موقعیت جغرافیایی و اقتصادی از مراکز اصلی برندهای معتبر برای فروش اجناس خود از طریق این کشور به گردشگران آن است. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮو در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺻﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و از مراکز خرید مورد نظر خود خرید کنند!

اگر به قصد انگشت نگاری برای ویزای توریستی کانادا دارید به استانبول سفر میکنید میتوانید با این مقاله هتل های نزدیک به سفارت کانادا در استانبول را بشناسید...

اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﺎل

استانبول مال - istanbul mall

ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل، ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ۳۵۰ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﺎل اﺳﺖ.ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ؛ زارا، دﮐﺎﻟﺘﻮن، وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ﺳﯿﮑﺮت، ال ﺳﯽ واﯾﮑﯽ و…در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺑﯿﺶ از ۳۵۰ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﺟﺬاب و ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ؛ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﯾﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮر اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻋﺎزم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﺎل از ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.

اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﺎل ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮش و ﻋﺮﺿﻪ اﺟﻨﺎس، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ۳ ﻫﺰار ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎزی ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه اروﭘﺎ، ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﻣﺤﺒﻮب اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻮاﻫﺮ

مرکز خرید جواهر grandcevahir

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻮاﻫﺮ در ﻣﺤﻠﻪ ﺳﯿﺴﻠﯽ در ﺟﺎده Buyukdere واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ًﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﻌﺮوف ﺗﮑﺴﯿﻢ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ دارد.

اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدﻫ ﺎی از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ، ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﺳﺖ. ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻮاﻫﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺰرگ در وﺳﻂ ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺸﻪ ای ﻣﯽ درﺧﺸﺪ. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ۶ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﺣﺪود ۲۵۰ ﻣﻐﺎزه، ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸ ﻬﺎی ﻫﻨﺮی،ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺨﺮ آب و ﺳﯿﻨﻤﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﯾﮏ ﭘﺎرک ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﺑﻮﻟﯿﻨﮓ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻠﻮغ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل از ﺳﺎﻋﺖ ۱۰ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ۱۰ ﺷﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻋﻤﺎر اﺳﮑﻮﺋﺮ ﻣﺎل 

مرکز خرید اعمار emaar square

اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪی ﻟﻮﮐﺲ در ﺳﻤﺖ آﺳﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﮑﻮدار (Uskudar) اﯾﻦ ﺷﻬﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ دارد. ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ۴۰۰ ﻣﻐﺎزه و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ در ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.


از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آﮐﻮارﯾﻮم و ﺑﺎغ وﺣﺶ آﺑﺰﯾﺎن، ﻣﺮﮐﺰ ورزش و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام، رﺳﺘﻮران ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ، ﭘﯿﺴﺖ اﺳﮑﯽ روی ﯾﺦ، ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻋﻤﺎر اﺳﮑﻮﺋﺮ ﻣﺎل در ﺳﺎل ۲۰۱۷ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺮوف دﺑﯽ ﻣﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل از ﺳﺎﻋﺖ ۱۰ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ۱۰ ﺷﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ واﺗﺮ ﮔﺎردن اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ واﺗﺮ ﮔﺎردن ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ در ﻗﺴﻤﺖ آﺳﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺗﺎﺷﻬﯿﺮ (Atasehir) واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. واﺗﺮ ﮔﺎردن، ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻧﻔﺲ ﺗﺎزه ای را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ دﻣﯿﺪه اﺳﺖ.


اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺨﺮ آﺑﯽ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪﻫﺎی را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺟﻠﻮه ﻫﺎی آﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت آب، ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﻟﯿﺰری رﻧﮕﯽ و آﺗﺶ ﺑﺎزی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان را ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎﺗﯽ ﺧﻮش در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.


ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺪرﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﻟﯿﻨﮓ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ، ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺟﻮد دارد. واﺗﺮ ﮔﺎردن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﺎزه را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎرک ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.

ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل از ﺳﺎﻋﺖ ۱۰ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ۱۰ ﺷﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

زورﻟﻮ ﺳﻨﺘﺮ

از ﮔﺮان‌ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ زورﻟﻮ ﺳﻨﺘﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد، ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۲۰۰ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ را در ﺣﺪود ۱۰۵ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.


اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺎک، ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﺟﻮاﻫﺮات، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻧﺪ اﭘﻞ و… در اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ، از رﺳﺘﻮران ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻨﺮی آن ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ.


در ﺑﺨﺸﯽ از زورﻟﻮ ﺳﻨﺘﺮ، ﻫﺘﻞ ۵ ﺳﺘﺎره، ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎری و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ. از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ، ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻨﺎی آن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرن در ۵ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داﻻن ﻫﺎی ﭘﺮﭘﯿﭻ وﺧﻢ داﺧﻞ ﺑﻨﺎ از ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﯾﺴﺘﯿﻨﯿﻪ ﭘﺎرک

ایستینیه پارک istinye park

ﻃﺮح و ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﺧﺎص ﺑﻨﺎ و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﺴﺘﯿﻨﯿﻪ ﭘﺎرک ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد. اﻏﻠﺐ اﺟﻨﺎس اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﯿﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﯾﮏ ﮔﻨﺒﺪ ﺷﯿﺸﻪ ای ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ اﺳﺖ، ﮐﻪ از ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﻣﻨﻈﺮه ی آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ؛ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺪرن و ﺳﻨﺘﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎی ﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺟﺬاﺑﯿﺖ آن را دوﭼﻨﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل، آﮐﻮارﯾﻮم ﺑﺰرگ و دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی ﺟﺬاب اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮﺧﺮﯾﺪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﺴﺘﯿﻨﻪ ﭘﺎرک اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل،از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻧﻞ آﺑﯽ ﺟﻬﺎن و دﻧﯿﺎی زﯾﺮ آب ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﺮوم اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل

ﻓﺮوم اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺟﻨﺎس ﺑﺎزار روز دﻧﯿﺎ در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اروﭘﺎ، ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺑﯿﺶ از ۲۸۰ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.


ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ؛ ﻧﺎﮐﯽ، زارا، آدﯾﺪاس، دﮐﺎﻟﺘﻮن، ﻣﻨﮕﻮ و… در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺮوم اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﭼﺮا ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﺟﻨﺎس ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ از ﺟﻤﻠﻪ؛ رﺳﺘﻮران و ﮐﺎﻓﻪ، ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ، آﮐﻮارﯾﻢ، ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ، اﺳﮑﯽ روی ﯾﺦ، ﻟﮕﻮ ﻟﻨﺪو… در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻼه ﺑﺮ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار و ﺧﺮﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ، ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

ﮐﺎﻧﯿﻮن اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل

کانیون استانبول kanyon istanbul

ﮐﺎﻧﯿﻮن اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﯾﮑﯽ از ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺬاﺑﯽ ﮐﻪ داراﺳﺖ، از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺰد ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺷﻬﺮ وﻧﯿﺰ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﻨﺎی آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻗﺴﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت روﺑﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎل ۲۰۰۶ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد. ﺑﯿﺶ از ۱۶۰ ﻏﺮﻓﻪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺷﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻧﯿﻮن اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و ﺧﺮﯾﺪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن، از ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻨﻤﺎ، ﺗﺌﺎﺗﺮ، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ زﻧﺪه، ﺑﺎﺷﮕﺎه و… ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ؛ رﺳﺘﻮران ﻫﺎ و ﮐﺎﻓﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻧﯿﻮن اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ روزه آﻣﺎده ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺮ روز از ﺳﺎﻋﺖ ۱۰ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ۱۰ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﺪت ۱۲ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.

2 در مورد “ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻟﻮﮐﺲ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل”

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا