دلایل ریجکتی ویزای توریستی

  • سابقه کیفری
  •  نداشتن مدارک تمکن مالی معتبر
  • ارائه مدارک جعلی
  • واضح نبودن انگیزه و هدف از سفر
۵/۵